hírek

2009. március 18. szerda

Hogyan békél meg totalitárius örökségével Európa?

Nyilvános meghallgatás az Európai Parlamentben
„Európai konferencia a totalitárius kommunizmus bűneiről: 20 év után”

Európai Parlament, ASP épület 3E2
Brüsszel, 2009. március 18.

 
 Tekintse meg a kapcsolódó galériát is

A Kommunizmus fekete könyvének (1997) bevezetőjében Stéphane Courtois egy igen helyénvaló kérdést tesz fel: A kommunista rendszerek vonatkozásában miért nem történt soha semmi, ami a Nürnbergi perhez fogható? E kérdésre a magyar költő, József Attila szavaival válaszoljunk: „elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani” – de be kell vallani!

Kelet- és közép-európai társadalmainkat és egyházainkat több mint negyven éven át hallgatásra ítélték az állami hatóságok – és gyakran ugyanúgy a nyugati politikai és egyházi testületek is. A legkevesebb, amit most megtehetünk, az az, hogy megszólalunk, és ami még ennél is fontosabb, hogy beszélni hagyjuk azokat, akik még közöttünk vannak, és akiknek szavai hitelesek, mert vállalták azt, amit leírtak és mondottak.

Ellen kell állnunk mindenféle ún. liberális történelmi relativizmus ferdítéseinek, amelyek megpróbálják csökkenteni a kommunizmus borzalmait, a nácizmus, az apartheid rémségeivel vagy akár a nemi megkülönböztetéssel hasonlítva össze, ily módon mindmáig megtagadva egy igazságos per lefolytatását a kommunista diktatúrák központosított gépezete által üldözöttek, megkínzottak és meggyilkoltak millióitól.

Nincs béke igazság és jogosság nélkül – mondjuk Ésaiás prófétával (32, 16-18). Csak az igazság tesz szabaddá bennünket – idézzük János evangéliumát (8, 32). A „hazug békesség”, amelyről Jeremiás (6, 14) beszél, nem alternatíva. Ami a múlt bűneihez való viszonyulást illeti, a Dél-afrikai Köztársaság parlamentje az Igazság és Megbékélés Bizottságának felállításával mutat példát nekünk.

Hallgatásunkkal vagy cselekvésképtelenségünkkel nem szabad a múlt bűneit elkövetők cinkosaivá válnunk; a bűnösökkel és tettestársaikkal, a volt istentelen és embertelen rendszerrel nem szövetkezhetünk. Az általuk üldözöttek szenvedései, áldozataik emléke erkölcsi kötelességünkké teszi a múlt feltárását, és személyi, erkölcsi, politikai és anyagi kártérítésre kötelezi az utókort.

A múltban gyökerező bonyolult viszonyok és nehéz kérdések megfejtése, a régi sebek begyógyítása, a mélyreható társadalmi, nemzeti, politikai és egyházi megbékélés, a volt kommunista országok társadalmának és egyházainak erkölcsi megtisztítása, az 1989-ben kezdődött társadalmi felszabadítás, a rendszerváltás és demokratikus átalakulás folytatása, mi több, az európai béke, biztonság és stabilitás megköveteli, hogy múltunkat rendezzük. Ebben az értelemben a múlttal szembenézni és megbirkózni – korunk "categoricus imperatívusza".

Ennek a szükségszerűségnek és parancsoló igénynek tesz példás formában eleget a Prágai Nyilatkozat, mely – a nácizmushoz hasonlóan – a kommunizmussal való szembenézés ügyét széles körű, európai mozgalommá szélesíti, és azt az Európai Parlament lelkiismeretére helyezi.

Tavaly szeptemberi, első találkozásunk óta a Prágai Nyilatkozat képviseletére vállalkozó EP-kezdeményező csoport nagy utat tett meg. Illesse elismerés ezért Jana Hybaskova képviselőasszonyt és fáradságot nem ismerő, a nemes ügy iránt elkötelezett képviselőtársaimat.

Romániai és magyarországi vonatkozásban elégtétellel számolhatok be arról, hogy az eltelt időszakban mi is teljes odaadással a prágai kezdeményezés mellé állottunk.

Már a legelején benyújtottuk szövegmódosításainkat a Nyilatkozathoz, különös tekintettel az 1956-os magyarországi forradalomra, valamint az 1989-es romániai antikommunista népfelkelésre.

A magyarországi kollegákkal együtt, majd a Kommunizmus Bűntetteit Vizsgáló Intézettel összefogva, magyar és román nyelven is útjára indítottuk a Nyilatkozat támogatására irányuló aláírásgyűjtést.

Február végén a román civil szféra képviselőivel Bukarestben rendeztünk tanácskozást, és létrehoztunk egy koalíciót a Prágai Nyilatkozat támogatására.

Február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján alkalmi konferencia és megemlékezés keretében idéztük fel a keleti diktatúra hőseinek és mártírjainak emlékét.

Múlt év szeptemberében a romániai Aradon és Temesváron rendeztünk konferenciát, illetve megemlékezéseket a Ceaușescu-féle falurombolással szembeni egyházi ellenállás 20. évfordulója alkalmából.

Ugyanakkor – az idevágó Európai Unió-beli tervekkel összhangban – meghirdettük az 1989-es Forradalmi Emlékévet, a kommunizmus-ellenes temesvári felkelés 20. évfordulója alkalmából.

A mostani közmeghallgatást megelőzően, ma délelőtt, itt, az Európai Parlamentben, az 1989-es Emlékév keretében tematikus konferenciát szerveztünk a kommunista múlttal való szembenézés tárgyában, a „Kommunizmus – Elnyomott közösségek és az európai integráció” címen.

Erről a tanácskozásról jövet, román, magyar és bulgáriai barátainkkal és harcostársainkkal együtt szeretettel üdvözöljük a Prágai Nyilatkozatról szóló közmeghallgatás résztvevőit.

Meggyőződésünk, hogy a volt kommunista országok európai integrációja csak akkor és úgy lehet hiteles és teljes, hogyha – a Berlini fallal együtt – azokat a történelmi, társadalmi, ideológiai válaszfalakat is lebontjuk, melyek egymástól továbbra is elválasztanak.

László Tőkés MEP

2009. március 10. kedd

„…össz-Kárpát-medencei magyar akció”

A Fidesz és Tőkés László kölcsönösen részt vesz egymás európai parlamenti kampányában. Erről Orbán Viktor, Fidesz elnöke és Tőkés László romániai magyar EP-listavezető állapodott meg hétfői találkozójukon Budapesten.

Tőkés László a találkozó után tartott sajtótájékoztatón azt mondta: meghívta Orbán Viktort, hogy jöjjön el Erdélybe az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közös listája mellett kampányolni. A Fidesz elnöke megtiszteltetésnek nevezte a meghívást, és azt kérte, hogy Tőkés László is vegyen részt az itteni kampányban.

2009. március 9. hétfő

Jelen és múlt - Nyilatkozat új püspökeink beiktatása kapcsán

2009. március 6-án és 7-én Bálint Benczédi Ferenc kolozsvári unitárius és Böcskei László nagyváradi római katolikus püspökök beiktatásának örvendezhettek egyházaik hívei, valamint erdélyi magyar történelmi egyházaink testvéri közössége.

Új püspökeink hivatalba lépése önkéntelenül is egyházaink egymáséval összefonódó újkori történetének Trianon (1920) utáni kezdeteit juttatja eszünkbe.

2009. március 5. csütörtök

Állásfoglalás a moldvai csángó-magyarok jogainak védelmében

Petru Gherghel jászvásári római katolikus megyéspüspök válaszlevele Tőkés László püspök, EP-képviselő megkeresésére mind hangnemében, mind tartalmában ismételten alátámasztja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett csángómentő mozgalom szükségességét.

Nemhogy a megoldáskeresés, de a konstruktív párbeszéd is lehetetlenné válik akkor, amikor a főtisztelendő és nagyméltóságú püspök az identitásválasztás szabadságára való álságos hivatkozással eleve megkérdőjelezi a több évszázada Moldvában élő csángók magyarságát és anyanyelvét. Népszámlálási adatokra hivatkozva csak és kizárólag román nemzetiségű római katolikus hívekről hajlandó beszélni.

2009. március 3. kedd

Felhívás egy egészalakos érmindszenti Ady-szobor felállítására

Felhívás
egy egészalakos érmindszenti Ady-szobor
felállítására


Ady Endre halálának a 90. évfordulóján jelen felhívás aláírói, mint kezdeményezők, azzal a kéréssel fordulunk mindenkihez, itt, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban, hogy segítsék elő Érmindszenten, Ady Endre szülőfalujában, egy egészalakos szobor felállítását, amely egyik legnagyobb költőnk emlékét örökítené meg.

Ady Endre, meggyőződésünk szerint, nemcsak egyik legnagyobb költőnk, hanem olyan szellemi és erkölcsi tekintélyünk is, akinek eszméi: emberi hite és reménysége a jelenben is hatékonyan szolgálhatják nemzetünk fennmaradását és megerősödését.

Ady Endre érmindszenti szobrát olyan jelnek szeretnénk tekinteni, amely nemzeti összefogásunk és felemelkedésünk szellemi stratégiáját mutatja fel. Meggyőződésünk, hogy az idei esztendő: a Magyar Nyelv Éve kiváló alkalmat kínál magyarságunk öntudatra ébredésére, művészi értékeink és nemzeti kegyhelyeink gyarapítására, egyáltalán: a közös cselekvésre.

Adományaikat a nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány alábbi számláján fogadjuk:

Fundaţia Pro Universitate Partium
Unicredit – Ţiriac Bank Oradea
IBAN  RO17BACX0000003007246003  Euro
IBAN  RO98BACX0000003007246000  Lej
Cod fiscal: 12331679
SWIFT-Cod: BACXROBU
Jelige: Ady-szobor

Magyarországon:

Arany János Alapítvány
1062 Budapest, Bajza u. 18.
Számlaszám: 10201006 – 50018291

Nagyvárad–Budapest, 2009. január 27-én, Ady Endre halálának 90. évfordulóján


Tőkés LászlóVasy Géza
királyhágómelléki református püspök, európai parlamenti képviselőirodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke
Pomogáts BélaSzékelyhidi Ágoston
irodalomtörténész, az Anyanyelvi Konferencia elnökeíró, kritikus az Erdélyi Szövetség elnöke
Kiss SándorDr. Ködöböcz Gábor
az Academia Humana Alapítvány elnökeirodalomtörténész, az Agria főszerkesztője
Pintér IstvánBarabás Zoltán
a Pro Universitate Partium Alapítvány ügyvezető igazgatójaköltő, a Partiumi Magyar Művelődési Céh igazgatója
Mezey KatalinOláh János
költő,  a Széphalom Könyvműhely igazgatójaköltő, a Magyar Napló főszerkesztője
2009. március 1. vasárnap

Felhívás az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csángómentő mozgalmának támogatására

A csángók anyanyelvű oktatásának kiszélesítéséért 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) testvéri szeretettel és szolidaritással viseli szívén és hordozza gondjában a moldvai csángómagyarok sorsát. Emberi méltóságunk és nemzeti önazonosságunk tudatában az európai demokrácia és jogállamiság, az emberi- és a kollektív kisebbségi jogok világában tűrhetetlennek és tarthatatlannak ítéljük, hogy egy Európai Unió-s országban, Romániában a csángóknak még a puszta nemzeti hovatartozását is tagadják, és ezt az ősi magyar népi közösséget  erőltetett asszimilációnak vetik alá.

Az EMNT – összefogva mindazon erőkkel, melyek a csángómagyarok ügyében fáradoznak – a nemzeti önvédelem és a közösségi önrendelkezés szellemében felemeli szavát és a 2008-as kolozsvári Jubeliumi Ülésén hozott határozata értelmében stratégiai programot hirdet az identitásukban fenyegetett moldvai csángók védelmében. A világon egyetlen magyar sem nézheti némán és tétlenül a csángómagyarság vértelen pusztulását.

A csángómagyarok évek óta zajló oktatási programjának már kézzelfogható eredményei vannak, azonban a hivatalos állami szervek mai napig akadályozzák az anyanyelv elsajátítását elősegítő programot. Pedig kellő összefogás és segítség esetén még több száz, esetleg több ezer csángómagyar fiatal élhetne a magyar nyelvtanulás lehetőségével.

Megköszönve az eddigi támogatók – Szent István Alapítvány, Október 23. Alapítvány, Barankovics István Izraelita Műhely, valamint Tőkés László püspök 100-100.000 forintos felajánlásait – kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a csángók anyanyelvű oktatásának kiszélesítését célzó mozgalmunkat. Adományaikat befizethetik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért alapítvány bankszámlájára. Bővebb információk az Alapítvány ügyvezetőjétől, Nemes Csaba lelkipásztortól, Tőkés László budapesti európai parlamenti irodájának vezetőjétől kérhetők, valamint a www.tokeslaszlo.eu honlapon találhatók. 

Bankszámlaszám:
ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCSÉRT ALAPÍTVÁNY
HUF 11600006-00000000-12840384
NEMES CSABA ügyvezető
1061 Bp., Andrássy út 46, II/11 (60-as kapucsengő)
mobil: +36-30-3967961
e-mail: csabanemes@yahoo.com

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
vezetősége

2009. február 28. szombat

„Civilek” koalíciója a kommunizmus ellen

Tőkés László Bukarestben

2009. február 27-én került sor Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke régóta tervezett bukaresti látogatására. Útjára elkísérték az EMNT alelnökei, Boros Zoltán, Szilágyi Zsolt és Toró T. Tibor.

2009. február 26. csütörtök

Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

„…azoknak a társadalmaknak, amelyek elhanyagolják a múltat, nincs jövőjük…”
(Prágai Nyilatkozat)

Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

A magyar nyelvterület két helyszínén is bejelentették tegnap, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, a Prágai Nyilatkozat elfogadása melletti aláírásgyűjtés megkezdését.

2009. február 25. szerda

„A nemzeti oldalt akarom helyzetbe hozni” – Interjú Tőkés Lászlóval

– Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ között olyan egyezség született, amely polgári oldalon kemény vitákat váltott ki. Az MPP elnöke, Szász Jenő szerint az RMDSZ semmit nem változott, amióta az ön tiszteletbeli elnöki tisztségét megszüntették, ugyanakkor Toró T. Tibor, az EMNT alelnöke lapunknak adott interjújában úgy fogalmaz, hogy az egyezségnek nem volt alternatívája, mivel a romániai magyarság legfontosabb célkitűzései ügyében csak összefogással lehet továbblépni.
Lát-e esélyt arra, hogy a polgári oldalon tartós békét teremtő kiegyezés történjen?

2009. február 24. kedd

„Megváltozik az erdélyi politikai status quo”

Az RMDSZ-EMNT megállapodás alapján létrejövő Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumból kimarad a Magyar Polgári Párt, akárcsak a Székely Nemzeti Tanács, amely kilépett az EMNT-ből. Az erdélyi magyar politikai felállást módosító megállapodással kapcsolat kérdéseinkre Tőkés László EP-képviselő válaszolt.

összesen: 1763 db | 10 db/oldal

első vissza 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010