2019. november 3. vasárnap
Send this article Print this article

In memoriam dr. Havadtőy Sándor

A feltámadás reményében búcsúzunk dr. Havadtőy Sándor református lelkipásztortól, emberjogi aktivistától, aki tanárként 25 éven át teológiát és történelmet oktatott a Yale Egyetemen (USA).Aki ugyancsak negyed évszázadon át volt a Szabad Európa Rádió protestáns műsorának a szerkesztője, mely több mint egymillió hallgatót ért el rendszeresen. Aki gyakorta fordult meg Washingtonban a Kongresszusnál emberi jogi ügyekben. Aki 1960–93 között a kálvini Krisztus Egyesült Egyháza fairfieldi gyülekezetének volt a hűséges vezetője. Aki kitartó munkája elismeréseképpen megkapta Fairfield város kulcsát.  
 Havadtőy Sándor 1924. november 11-én született az erdélyi Kovászna városában, Háromszék megyében. Ároni családból származott, nagyapja, Havadtőy Gerő a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium első vallástanára és lelki vezetője volt. Apja, id. Havadtőy Sándor lelkipásztor ősi nemesi család sarjaként tagja volt a budapesti, majd a bukaresti törvényhozásnak, úgy ismerték, mint aki mindent megtett közösségéért a második világháború előtt és alatt. 
 Az ifjabbik Havadtőy Sándor is a legendás sepsiszentgyörgyi kollégium diákja volt, teológiai tanulmányait Kolozsváron kezdte meg. A második világháborúban katonai behívót kapott, kétszer is szovjet fogságba esett, illetve fogolytáborba került, ahonnan szerencsésen kiszabadult. 1948-ban lépte át a román határt, Svájcba menekült, ahol Baselben Karl Barth tanítványaként a teológia doktora lett. Tanulmányai során nagy hatással volt rá Karl Jaspers és Emil Brunner. Barth bátorította arra, hogy Karl Marx nézeteit teológiai szempontból tegye vizsgálat tárgyává. Disszertációjának, egyben első könyvének címe: Munka és tulajdon a fiatal Marx műveiben.
1952-ben, doktorálása után nem tudott visszatérni szülőföldjére, ezért Kanadában telepedett le, ahol a Presbiteriánus Egyház közösségébe kapott kirendelést. Windsorban (Ontario) találkozott és kötött házasságot Juhász Magdolnával, aki zongoratanulmányait a Detroiti Zenekonzervatóriumban folytatta. 1960-ban költöztek át az Egyesült Államokba a Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) fairfieldi magyar református gyülekezetének meghívására.
 Havadtőy Sándor az 1956-os forradalom után 200 menekült család letelepedését segítette az Egyesült Államokban és Kanadában. Kapcsolatai révén sok olyan információhoz jutott hozzá, amit fel tudott használni a kommunista hatalom gyengítésére. Három évtizeden át volt bejárása a washingtoni Kongresszus és Szenátus albizottságaiba, sajtókonferenciákat tartott, és emellett gyakran publikált. Tagja volt a Romániai Emberi Jogok Bizottságának (Committee for Hungarian Rights in Rumania), tanácsadója volt az USA Külügyminisztériuma Emberi Jogi Bizottságának. Cikkei jelentek meg a The New York Times, a Wall Street Journal és a Time magazin lapjain és még számos amerikai kiadványban.
Havadtőy Sándor komoly szerepet játszott az ún. „vécépapír-incidensben”. A nyolcvanas években holland reformátusok csempésztek magyar nyelvű Bibliákat Erdélybe, melyeket azonban a román hatóságok lefoglaltak, bezúztak és vécépapírt gyártottak belőlük. Ám a papírmalom nem működött megfelelően, mert teljes bibliaverseket lehetett a legyártott toalettpapíron olvasni. E tekercsekből néhányat Nyugatra csempésztek, Havadtőy Sándorhoz is eljutottak, aki az amerikai sajtó elé tárta az ügyet. Még a Time magazin is cikkezett e döbbenetes szentségtörésről, amely a rossz emlékű Papp László „oradeai püspök” közreműködésével esett meg.
A rendszerváltás után, 1991-ben Havadtőy Sándor végre felkereshette magyar hazáját. Budapesten harmincezer ember köszöntötte óvációval őt is a magyar reformátusok stadionbeli világtalálkozóján. 2001-ben a határon túli magyarság jogaiért folytatott küzdelme elismeréseképpen – Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt – a rangos Julianus-díjban részesült. A Szabad Európa Rádióban elhangzott beszédei, prédikációi Beke György szerkesztésében jelentek meg Vigasztaljátok népemet! címmel.  A helyi és nemzetközi ügyeket illetően a későbbiekben is aktív maradt. Éveken át szerkesztette az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő Erdélyi Bizottság ((Transylvanian Committee) hivatalos értesítőjét, a Székely Nép című lapot és annak angol nyelvű változatát, a Carpathian Observert (Kárpáti Figyelő).
Közel hatvan évig tartó boldog házasságát két gyermekkel ajándékozta meg az Úr: Sandrával, aki irodalmat tanult a Smith College-ban, valamint Leilával, aki a lelkészi hivatást vitte tovább. Özvegyével és leányaival együtt két unokája gyászolja.
Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke a megboldogult szolgatárs hozzátartozóinak küldött részvétlevelében ekképpen fogalmazott: „Édesapám, Tőkés István kortársa volt Sándor bácsi. Éppen ezért atyai barátomként gondolok Reá, és áldom emlékét. Ezen túlmenően életünk és pályafutásunk a közös küzdelemben is összefonódott. Mi idehaza, Ő pedig a szabad világban vívta a hitnek harcát, »ama nemes harcot«, amelyről Pál apostol szól (2Tim 4,7). Szövetségesek voltunk Krisztusban, féltve szeretett nemzetünk és Erdélyország szolgálatában.”
Havadtőy Sándort 2019. október 15-én helyezték végső nyugalomra a fairfieldi Oaklawn temetőben. Távozása pótolhatatlan veszteség családjának, egyházának, az erdélyi és határon túli magyarságnak. Ám hitünk szerint nem a semmibe engedtük el őt, hanem az Örökkévalóságba, iránymutatásával, hitvallásával, kitartásával pedig példaként ebben a világban is velünk marad. 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010