2008. november 9. vasárnap
Send this article Print this article

Egyházkerületi körlevél a parlamenti választások tárgyában

EGYHÁZKERÜLETI KÖRLEVÉL

a parlamenti választások tárgyában

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2008 októberében kibocsátott – legutóbbi – körlevelében támogatásáról biztosította az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács párbeszédre és megegyezésre irányuló erőfeszítéseit. Egyben felszólította gyülekezeteit, hogy semmilyen idegen – politikai – érdeknek ne engedjenek, hanem – elsősorban – Egyházunk és nemzetünk érdekeit tartsák szem előtt a küszöbön álló választásokon.


Egyházkerületünk Igazgatótanácsának és Elnökségének ezen körlevélben kifejtett álláspontjával összhangban, a folyamatban lévő választási korteshadjárat időszakában a következőket ajánlom Gyülekezeteink, Lelkipásztoraink és Egyházaink Hívei szíves figyelmébe:

1. Erdélyi magyarságunk politikai közszereplőit, közöttük is elsősorban a kiváltságos helyzetben lévő RMDSZ-t súlyos felelősség terheli az egymással való közérdekű megegyezés sajnálatos elmulasztásáért. A további vádaskodásokat és bűnbakkeresést megelőzendő, jóelőre megállapítható, hogy a népünk által igényelt és elvárt megállapodás és összefogás elmaradása – nagy valószínűséggel – kedvezőtlen kihatással lesz az országos választások eredményeire.

2. Ezt szem előtt tartva, egyenesen kiábrándítónak kell tartanunk azt a hazugságbeszédet (a), hamis választási propagandát (b) és pártos ellenségkép-festést (c), mely az RMDSZ választási kampányát továbbra is jellemzi.

a. A Balatonőszödtől Marosvásárhelyig terjedő hazugságbeszéd komolyan meg fogja bosszulni magát. Nem lehet büntetlenül az „Együtt, tovább” hamis jelszava nevében kampányolni akkor, amikor az erdélyi magyar politikára ennek a tetszetős frázisnak éppen az ellenkezője érvényes. Sem „együtt” nem vagyunk már, sem „tovább” nem haladhatunk az RMDSZ megszabta eddigi úton.

b. A hamis választási propaganda – amint részben már eddig is – előbb-utóbb vissza fog ütni. A kampánycélú autonómia-propaganda, a fejlesztési régiók átalakítására, valamint a román gyermekek magyar nyelvre való tanítására vonatkozó kezdeményezések opportunista, nemkülönben a sokszorosan elcsépelt, demagóg egység- és sikerpropaganda a választások alkalmával – nagy valószínűséggel – meg fogja bosszulni magát.

c.
Hasonlóképpen a visszájára fog fordulni az az ellenségképfestő pártpropaganda, melyre Nyakó and Újhelyi István Nagyváradon imigyen okították az RMDSZ „ifjú gárdáját”: „Ha szavazásra akarjuk bírni az embereket, ellenséget kell keresni; ha pedig nincs, akkor démonizáljunk valakit, mert ma már csak ettől mennek el az emberek voksolni.” Ezen elvtársi biztatás kontextusában azt is jól értjük, amit Törzsök Erika mond: „Ahol a Fidesz megjelenik, ott gyűlöletet, viszályt szít, kétségeket kelt, és rombol”. – Éppenséggel az ellenkező hatást éri el az RMDSZ, hogyha Fidesz-, MPP- és független jelöltek-elleni (Kincses Előd, Sebestyén Csaba, Garda Dezső stb.) kampánypropagandáját tovább hangoztatja.

3. Egyeduralmához görcsösen ragaszkodó magyar Pártunk értékrongáló egyoldalúsággal legszentebb jelképeinket is kisajátítani igyekszik. A román Diadalív árnyékában felállított – aradi – Szabadság-szobrot éppen úgy silány kampányeszközzé alacsonyítja, mint a „Holnapos” Adyt, illetve nagy Költőnknek „A Holnap városában” található emlékházát, melyet – liberális – hatósági segédlettel éppen mostanság akarnak a román ortodoxok maguknak megkaparintani.

4. Kétes kormányzati pozícióit kihasználva, az RMDSZ-Párt minden választás előtt pénzen kívánja megvásárolni magyar – és keresztény – Testvéreink szavazatát. A „templom-felújításra” vagy az ún. „magyarlakta megyék” számára osztogatott pénzösszegekből nemzeti és vallási érzéseinket sértő módon kilóg a lóláb. A példák közül csúnyán kirí a csíkszentsimoni eset. Hívő és egészséges erkölcsi érzékünk tiltakozik népünk és egyházaink szegénységükben és kiszolgáltatottságukban ily módon való megalázása ellen.

5. Ha lehet – márpedig miért ne lehetne? –, az RMDSZ mérhetetlen választási nyereségvágyában, vagy inkább alig leplezhető erkölcsi válságában még ezen is túlmegy, amikor ravatalozók és halottasházak avatásában jeleskedik, – sírokat taposva – kegyeletsértő és gátlástalan módon.

Az RMDSZ honlapján Cseke Attila kormányfőtitkár-helyettes 2008. október 25-i napiprogramjáról ez olvasható: „Ravatalozó-avatás és mintegy 40 borpince egyaránt szerepelt hétvégi Bihar megyei programjában”. Minő morbiditás! De a magas rangú RMDSZ-funkcionárius nyomában, a kügypusztai – református – ravatalozó avatóünnepélyén már ott tülekednek és szónokolnak Lakatos Péter parlamenti képviselő és Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke; Szentsimonban pedig Bogos Zsolt miniszteri tanácsos; a madéfalvi – katolikus – ravatalozó alapkőletételénél (!) viszont Kelemen Hunor parlamenti képviselő, az Országos RMDSZ ügyvezető elnöke és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke feszítenek a Párt színeiben. Eme „gyászmagyarok” netalán a lendületesen apadó erdélyi magyarság temetkezési programjának a szakszerű kimunkálásán fáradoznak…?

Tisztelt Lelkésztársaim! Kedves Testvéreim!
Szeretett Gyülekezetek!

A mindenen eluralkodó anyagiasság és a hatalmi bírvágy világában, másfelől népünk elszegényedésének és erdélyi magyarságunk meggyengülésének szorongatott állapotában – olcsó és hazug propagandával, üres kampányfogásokkal, szemfényvesztő mellébeszéléssel és ígérgetésekkel ne hagyjátok magatokat félrevezettetni!
Saját adólejeitekből visszatérített kegyelempénzen ne hagyjátok magatokat megvásároltatni.
Jóhiszeműségetek és nemzeti érzéseitek alapján se hagyjátok magatokat becsapattatni!
Egyházunk és gyülekezeteink ne vállaljanak részt hiteltelen jelöltek, politikai akarnokok és szélkakasok népszerűsítésében!

Nemzeti érdekérvényesítésünk erősítése céljából viszont föltétlenül részesítsük előnyben a közösségünkhöz tartozó, a keresztény értékeket hittel valló – többségükben RMDSZ-színekben induló vagy független – jelölteket.

Az egyéni szavazókerületeken alapuló választási rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy valóban: válasszatok. Csak hiteles emberekre adjátok szavazatotokat – azokra, akik valóban a mi közös értékeinket és érdekeinket, nemzetünket, egyházainkat, városainkat, falvainkat, vidékeinket és közösségeinket felelősen és híven képviselik.

„Temetők helyett életet…” (Nagy László) – ez legyen az erdélyi magyarság jövőbe mutató választási programja és jelszava! Ennek érdekében vállaljon az Egyház a társadalomban hivatásának megfelelő jószolgálatot!

Nagyvárad, 2008. november 10.

Tőkés László
püspök
EP-képviselő

Utóirat:
Egyházkerületi körlevelünket szeretettel ajánlom valamennyi polgártársam és testvéregyházaink híveinek a szíves figyelmébe.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010