2008. október 9. csütörtök
Send this article Print this article

Az egyházi titkosszolgálati múlt átvilágításáról

K Ö Z L E M É N Y

Az egyházi titkosszolgálati múlt átvilágítása rendjén, hosszú hónapok után visszatérvén az „AVRAM” és a „HERMAN” fedőnév alatt szereplő, volt királyhágómelléki kollaboráns lelkipásztorok esetére, a következőket hozzuk nyilvánosságra:
1. „AVRAM” alias Kovács Imre, volt paptamási lelkész a Bihari Napló 2008. május 10-i számában közzétett válasznyilatkozatában (1. számú melléklet) hazug és önsajnáltató módon, szemrebbenés nélkül letagadta besúgói múltját.

Ezúton, nevezett – időközben Magyarországra távozott – pap hamis állításainak a cáfolataképpen, sajnálattal vagyunk kénytelenek közölni a következőket:
● A Szekuritáté Irattárát Átvilágító Országos Bizottság (CNSAS) P4901/07/17.09.2008. számú átiratában Kovács Imre személyében azonosította az „AVRAM” fedőnevű informátorát (2. számú melléklet).

● Dr. Molnár János egyháztörténész a CNSAS irattárában végzett kutatásai alapján – egyebek mellett – megállapítja, hogy „AVRAM” alias Kovács Imrének szám szerint 212 besúgójelentése szerepel a Bukarestben fellelt iratgyűjtőjében, s az ezekben közölt „informálások” mintegy 400 személyt érintenek (3. számú melléklet).

● „AVRAM” alias Kovács Imre számtalan besúgójelentése közül ezúton mutatóban közzétesszük a Căprariu Aurel tartótisztnek készített, 1987. július 14-i jelentést (4. számú melléklet), mely híven szemlélteti nevezett lelkész – pénzzel is honorált – kivételes „szakértelmét” és elvetemültségét.

2. „HERMAN” alias Fazakas Sándor volt nagyváradi lelkészre még inkább érvényes az a népi mondás, hogy: „Ha hallgattál volna, bölcsebb lettél volna”. Nevezett egyházi szolga 2008. május 6-án kelt, a skóciai Hebridákról a nagyváradi sajtóhoz is eljuttatott gyalázkodó levelében a „legjobb védekezés a támadás” elve alapján tagadta le kollaboránsi múltját, saját anyaegyháza káromlásától sem riadva vissza (5. számú melléklet).

● „HERMAN” kilétét illetően beszédes dr. Molnár János vonatkozó irattári kutatásainak mellékelt összegzése (6. számú melléklet), mely „PĂUN” alias d. Papp László ex-püspök és „FELSZEGI” alias néhai Eszenyei Gyula volt előadótanácsos mellett „AVRAM” alias Kovács Imre viselt dolgaira is kitér.

● „HERMAN” besúgói tevékenységét hadd szemléltesse Valeriu ezredeshez, a Szilágy megyei Securitate főnökéhez és Ivan Ioan alezredeshez, az I. Ügyosztály főnökéhez továbbított, 1985. november 9-én kelt besúgójelentése (7. számú melléklet), melyben 1983-ban tett kanadai útjáról szóló közléseivel Fazakas Sándor maga magát leplezi le.

● A besúgójelentésben közöltek vonatkozásában az abban nevesített Kovács Gyula kolozsvári „egyházkerületi titkártól” is megerősítést nyertünk. Továbbá az „Oradea-i Egyházkerület” korabeli iktatókönyvéből, valamint Fazakas Sándor d. Papp Lászlóval folytatott informátori természetű levelezéséből is kétséget kizáróan megállapítható, hogy a „HERMAN” fedőnév kit takar.

● A leírottak összefüggésében sokatmondó színfolt az, a Bihari Naplónak címzett Nyílt levél (8. számú melléklet), mely – egészséges erkölcsi érzékkel – még a kezdet kezdetén kívánt „világosságot” és tisztulást teremteni a Securitate által besötétített lelkekben és az általa örökségül hagyott „káoszban”.

● Ebben a vonatkozásban külön is említésre méltó a skóciai ösztöndíjon nevelkedett Fazakas Sándor püspöki titkárnak (!) az 1989-es temesvári egyházüldözésben játszott dicstelen szerepe.

x x x

Az Anyaszentegyháznak és senkinek, aki Egyházát, népét és embertársait szereti – nem lehet célja a kommunista múlt gazságainak, valamint a Szekuritáté besúgóinak az öncélú leleplezése. A történelmi igazság viszont megköveteli, hogy múltunkkal nyíltan szembenézzünk (1). Ennek elkerülése erkölcsi szempontból sem lehetséges: „a múltat be kell vallani” – mondhatjuk keresztyén hitünk értelmében a Költővel (2). Harmadsorban a köztünk és velünk tovább élő múlt visszahúzó örökségétől is szabadulnunk kell (3). Enélkül önáltatás volna egyházi megújulásról beszélnünk és ebben reménykednünk.

Mindezek tudatában a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vezető testületei ismételten elkötelezték magukat az egyházi titkosszolgálati múlt átvilágítása mellett, és határozati úton intézkedtek ez ügyben.

Egyházkerületünk Igazgatótanácsa 2008. július 22-i ülésén újólag határozott a titkosszolgálati átvilágítás tárgyában (9. számú melléklet); 2008. október 3-i ülésén pedig körlevelet bocsátott ki annak előmozdítására (10. számú melléklet).

Nagyvárad, 2008. október 10.

Tőkés LászlóAntal János
püspökelőadótanácsos

További mellékletek pdf-formátumban

 www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010