2008. október 3. péntek
Send this article Print this article

Akkreditálták a Partiumi Keresztény Egyetemet

Nyilatkozat

Az alapító Pro Universitate Partium Alapítvány, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem nevében ezúton hozzuk a közvélemény tudomására, hogy a Román Szenátus 2007 októberi határozatát megerősítve, 2008. szeptember 30-án a Képviselőház is törvényben mondta ki Egyetemünk, ezen belül pedig három képzési szak ─ a szociális munka, a német nyelv és irodalom és a teológiai didaktikai szakok ─ végleges akkreditációját.

A Képviselőház határozatának nyomán Isten iránti hálaadással állapíthatjuk meg, hogy a tegnapi nappal ─ közel fél évszázados megszakítás után ─ létrejött az erdélyi magyarság első, államilag elismert, önálló magyar felsőoktatási intézménye: a Partiumi Keresztény Egyetem.

Az egyetemalapítás, az intézményépítés, valamint az akkreditáció hosszúra nyúlt folyamata az 1989-es rendszerváltozással egyidős, és híven tükrözi annak az útnak minden nehézségét és ellentmondását, mellyel ebben az időszakban kisebbségi magyarságunknak szembesülnie kellett.

• Amikor, már a kezdet kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy jogfosztott nemzeti közösségünk egyhamar nem számíthat az önkényesen felszámolt anyanyelvű felsőoktatása helyreállítására, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ─ a remélt jövendőt megelőlegezve ─ 1990-ben megalapította a Sulyok István Református Főiskolát.

• Közel egy évtizedig tartó, eredménytelen küzdelem után, illetve a hivatalos magyar érdekképviselet kudarcos felsőoktatási politikája láttán; másfelől a módosított tanügyi törvény biztosította, szerény lehetőségeket kihasználva, az ekkor létrejövő Pro Universitate Partium Alapítvány 1999-ben, a SIRF jogutódjaként hívta létre a Partiumi Keresztény Egyetemet.

• Az ennek nyomán megalakult Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel egyazon magánegyetemi hálózatban működő PKE létrejöttében és fenntartásában meghatározó szerepet játszott és vállal Magyarország, akinek a folyamatos költségvetési támogatása biztosítja egyetemi rendszerünk létét és fejlődését.

• A PKE felsorolt három szakja 2004 júniusában nyerte el az Országos Akkreditációs Tanács szakmai elismertetését─ ami lehetővé tette egyetemi intézményünk törvény általi akkreditációját. Ennek megtörténte azonban több mint négy évet váratott magára.

• Joggal feltételezzük, hogy az akkreditáció ─ előzmény nélküli ─ késleltetésének nem szakmai és nem csupán „ügyrendi”, hanem elsősorban politikai okai voltak. Annak ellenére, hogy az RMDSZ az akkreditáció egész időszakában (2004─2008) a román kormány tagja volt, a Szövetség elnöke pedig mintegy két esztendeig (2004─2006) az oktatásért ─ is ─ felelős miniszterelnök-helyettesi tisztséget töltötte be ─ a PKE természetes határidőn belüli törvényes elismertetését nem voltak képesek elősegíteni.


Az egyetemalapítás, az intézményépítés, valamint az akkreditáció közel húsz esztendei történetének tanulságaképpen jó lelkiismerettel állapíthatjuk meg, hogy a rendkívüli akadályok és nehézségek árán elért eredmények és sikerek ─ a mostoha politikai körülményeken felül álló módon ─ a mi egyházi, közösségi, emberi és szakmai erőfeszítéseink, kitartó munkánk és küzdelmünk gyümölcsei. Éppen ezért, Isten iránti hálaadással mondunk köszönetet mindazoknak, akik ebből a „nemes harcból” és építő munkából öntudatosan és elkötelezetten kivették a részüket: az alapítóknak, a támogatóknak, a tanároknak, a vezetőknek és ─ nem utolsósorban ─ tanuló ifjúságunknak, akik értelmet adtak a magyar nyelvű egyetemi oktatás helyreállításáért folytatott küzdelmünknek.

Egyben ezúton fordulunk hozzájuk felhívásunkkal, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem és a rövidesen szintén az akkreditációját elnyerő Sapientia Tudományegyetem továbbépítése és -fejlődése érdekében az eddiginél is jobban fogjanak össze és hatékonyabban munkálkodjanak. Tegyünk meg közösen mindent, amit megtehetünk.

Köszönetünket kifejezve, a Magyar Kormány és az Országgyűlés további, fokozott támogatását kérjük az egyetemfenntartás és egyetemépítés terén.

Szintén köszönetteljes kérésünkkel fordulunk Románia Kormányához és Parlamentjéhez, hogy az alkotmányosság és a demokratikus esélyegyenlőség követelményeinek megfelelően részesítsék politikai és költségvetési támogatásban magyar magánegyetemi intézményrendszerünket.

Egyetemünk továbbra is elkötelezi magát arra, hogy korunk és helyzetünk kihívásai között, a nevében is tükröződő – keresztény – szellemben, egész társadalmunk és partiumi–erdélyi magyarságunk szolgálatára folytassa elkezdett munkáját.

Ezt a célt követve, élni kívánunk azokkal az új lehetőségekkel, melyek a Partiumi Keresztény Egyetemakkreditációjából fakadnak: további szakok akkreditálásának a felgyorsítása, új szakok indítása, a mesterképzés elkezdése, a teljes körű bolognai rendszer kiépítése, új anyagi források felkutatása, európai pályázatok benyújtása és az egyetem infrastrukturális fejlesztése terén.

Nagyvárad, 2008. október 1.

Tőkés LászlóHorváth GizellaTolnay István
elnökrektor ügyvezető elnök


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010